Cursusinfo

Tijdens de draailessen leert u de beginselen van het draaien:

Voor de gevorderden: schaalvorm, vaasvorm, potvorm, theepot met oor en deksel

Docenten

Aty Boonstra-Köhne heeft in eigen atelier lesgegeven in draaien, glazuren en keramische vormgeving. Vooral het werken met porselein heeft haar interesse. De glazuurtechnieken leerde zij bij Natasja Zaludova. Voor het draaien volgde zij lessen bij Gerlach van Beinum.
Aty Boonstra-Köhne is ook draaidocent. U kunt ook draaien tijdens haar lessen.

Angelique Homberg studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Keramische Vormgeving te Amsterdam. In haar werk richt zijn zich op de vorm vanuit een ambachtelijke benadering. Ook restaureert zij uiteenlopende keramische objecten.

Ruben Beemsterboer Al jaren onder de hoede van Gerlach van Beinum. Onze docent om bij u de drempel weg te halen die de schijf met zich mee kan brengen. Een jonge draaier met een kleihoop elan.

Tomasz Barden Thomas Barden leerde het vak van keramist bij meester keramist Jan Grobelny van 1998 tot 2002.
In 2002 slaagde Thomas voor zijn examen bij de Craftsman Federation in Gdansk, Polen en behaalde zijn diploma als gekwalificeerd keramist/pottenbakker.
Met een cursus computergrafiek (beeldverwerking, retoucheren en fotomontage) vulde hij zijn kennis aan op het gebied van digitale vormgeving (2006).
Van 2012 tot 2014 werkte hij als meubelontwerper en ruimtelijk decorateur.

Inschrijven en verlengen

U kunt zich inschrijven voor 1 blok van 8 lessen.

Wilt u aan het einde van het blok verder? Schrijft u dan uiterlijk 2 weken voordat het blok afloopt in voor het nieuwe blok.
Tussentijds instappen is mogelijk mits er plaats is. De ‘tussentijdsinstromers’ betalen tot het eind van het blok.
1 gemiste les kan worden ingehaald binnen hetzelfde blok, eventueel bij een andere docent na overleg. Dit geldt in geval van ziekte of doordat de les valt op een feestdag.

Prijzen

1 Blok (8 lessen)€ 200,– 1
  1. Prijzen zijn inclusief klei en 21 % BTW

__________________________________________________

# Course info

During the wheel throwing lessons you will learn the principles of working on the potter’s wheel:

• Wedging
• Centering
• Pulling up
• Shaping
• Trimming
• Glazing and/or decorating the object

For the advanced ceramist: bowl shape, vase shape, pot shape, teapot with ear and lid.

Teachers

Aty Boonstra-Köhne has taught wheel throwing, glazing and ceramic design in her own studio. She is particularly interested in working with porcelain. She learned the glazing techniques from Natasja Zaludova. She perfected het wheel throwing skills with Gerlach van Beinum.
As Aty Boonstra-Köhne is also a professional at the wheel, practicing wheel throwing during her classes is possible.

Angelique Homberg studied at the Gerrit Rietveld Academy, department of Ceramic Design in Amsterdam. In her work she focuses on form with a traditional and artisanal approach. She is also skilled in restoring ceramic objects.

Ruben Beemsterboer For years Ruben has been in the ‘throwing’care of Gerlach van Beinum for practising and perfecting his wheel skills. He is the perfect teacher to help you over the threshold of wheel throwing: a young potter with a ‘clay’-heap of enthousiasm!

Thomas Barden learned the ceramic trade from master ceramist Jan Grobelny from 1998 to 2002.
In 2002, Thomas passed his exams at the Craftsman Federation in Gdansk, Poland and graduated as a qualified ceramist / potter.
With a computer graphics course (image processing, retouching and photo editing), he supplemented his knowledge in the field of digital design (2006).
From 2012 to 2014 he worked as a furniture designer and spatial decorator.

Registering and renewing your application/subscription

• You can register for 1 block of 8 lessons.

• Do you want to continue at the end of the block? Then register no later than 2 weeks before the block ends for the new block.
• Interim boarding is possible provided there is space. The "interim starters" pay until the end of the block.


• 1 missed lesson can be made up within the same block, possibly with another teacher after consultation. This applies in case of illness or because the lesson falls on a public holiday.

REGISTRATION HERE

Prices
1 Block (8 lessons) € 200

After prepayment the registration is final.

Prices include clay and 21% VAT